Beverage - Foodgallery.com

Grenzeloze   Delicatessen      Boundless Delicacies
 


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van P.P. International Holding B.V.


Definities en toepasselijkheid

Naam: P.P.International Holding B.V.

Gevestigd: De Lange Streek 63, 8255 CA Swifterbant, Nederland of daaraan gelieerde bedrijfsvestigingen

Handelend onder de naam: Beverage-foodgallery

Telefoon: 0031(0) 321 840176  of 0031 (0) 6 15894272

E-mail: info@beverage-gallery.nl

Website: www.beverage-foodgallery.com

KvK nr.: 58682759

Alg. Voorwaarden gedeponeerd: 58682759

BTW nr.: NL 853137997 B01

Vergunning nr.: NL 007410317132

EORI nr.: NL 853137997


BIC nummer: ING BNL 2A

IBAN nr.: NL 09 INGB 0006 2042 69

Kantoor geopend van maandag t/m donderdag van 10.00 t/m 16.00 uur, vrijdag van 10.00 t/m 12.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.


In deze algemene voorwaarden wordt P.P. International Holding B.V. verder vernoemt als PPI en afnemer als cliënt. 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle dranken, delicatessen en verdere producten.


Artikel 1. Algemeen

1.1 Alle rechten voorbehouden.

1.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met medeneming van Europese wet- en regelgeving.

1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en / of toekomstige rechtsbetrekkingen tussen PPI en alle natuurlijke- en rechtspersonen die tenminste 18 jaar en die handelingsbekwaam zijn op het moment van het sluiten van een koop, onder andere op afstand middels website / mail / brief / telefoon of geluidsdrager.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten betreffende het leveren van producten of diensten, door PPI.

1.5 Het accepteren van een aanbieding, het sluiten van een overeenkomst, of het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt toepassing van de voorwaarden aanvaardt.

1.6 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58682759 en op de website van PPI.

1.7 Uitsluitend door PPI kan, schriftelijk, worden afgeweken van het in deze voorwaarden bepaalde. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven hierbij onverkort van kracht.

1.8 Wanneer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden door PPI zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Op grond van het feit dat PPI deze voorwaarden soepel toepast, kan cliënt nimmer enig recht doen laten gelden.

1.9 PPI behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

1.10 Wanneer een tegenpartij de volgende zinsnede hanteert vervallen bij dezen beide partijen hun voorwaarden en treedt uitsluitend het recht van het land of Europese wet en regelgeving in werking waar PPI zijn vestiging(en) heeft. Of betrekking hebbende op levering of dienst.

(Zinsnede: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting an (algemene) voorwaarden, hoe ook genaamd, van cliënt).


Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van PPI zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 De offertes hebben een tijdsduur van maximaal dertig (30) dagen of anders overeengekomen.

2.3 Wanneer een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit in de offerte met nadruk vermeld.

2.4 De prijsopgaven in de offerte worden niet tijdens de tijdsduur verhoogd behoudens door verandering in de wet- of regelgeving.

2.5 De offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de producten.

2.6 Wijzigingen, aanvullingen en / of uitbreidingen van de offerte(s), opdrachten of leveringen zijn slechts bindend nadat dat schriftelijk tussen PPI en cliënt is overeengekomen.


Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke, elektronische of via een beeld / geluidsdrager bevestiging door PPI van de aanvaarding van de offerte.

3.2 Een overeenkomst/ offerte kan aanvaard worden zonder dat PPI en cliënt gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

3.3 Zolang PPI de bestelling niet aanvaard heeft is er geen overeenkomst en kan de cliënt afzien de de uitvoering en de opdracht ontbinden.

3.4 Wanneer PPI vermoedens of twijfels heeft over het tot stand komen of het niet kunnen nakomen van de gemaakte afspraken, kan hij zonder verantwoording, de levering stoppen.

3.5 Wordt een order door PPI niet geaccepteerd, zal PPI dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de order berichten, zonder verplichting tot omschrijving of toelichting. PPI draagt dan geen enkele aansprakelijkheid.

3.6 Er is geen overeenkomst wanneer de cliënt beneden de 18 jaar, niet tekenbevoegd of verstandelijk onbekwaam is.


Artikel 4. Uitvoering opdracht en bestellen

4.1 PPI spant zich in de opdracht binnen de in de offerte genoemde termijn uit te voeren.

4.2 Indien (erin is voorzien dat) een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal PPI cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 PPI zal nimmer door het enkel verstrijken van een termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

4.4 In uitzonderlijke gevallen kan PPI met cliënt een schriftelijke overeenkomst maken om hiervan af te wijken.

4.5 Wanneer er producten ontbreken bij PPI neemt zij contact op voor overleg.

4.6 Cliënt dient manco's te melden binnen vierentwintig (24) uur, of op de eerstvolgende werkdag.

4.7 PPI heeft het recht een niet voorradig product te vervangen door een product met dezelfde of betere eigenschappen en van dezelfde of betere kwaliteit. dit in overleg met cliënt.

4.8 Er wordt uitsluitend op werkdagen geleverd, tussen 8.00 en 21.00 uur. PPI verstaat onder werkdagen maandag t/m vrijdag.

4.9 Voor levering buiten Nederland gelden geen afleveringstijden.

4.10 Bestellingen kunnen ook op afspraak worden afgehaald.

4.11 De producten worden in flessen, vaten, fusten, cilinders, dozen, tray, "bag in box"of blister geleverd.

4.12 PPI behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar prijzen te wijzigen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PPI niet.

4.13 Alle aanbiedingen zijn tijdelijk. De geldigheidstermijnen van de aanbiedingen worden uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Deze aanbiedingen gelden bovendien zolang de voorraad strekt.


Artikel 5. Retourzending

5.1 In geval van retourzending wordt deze slechts geaccepteerd binnen vierentwintig (24) uur na aflevering, onder voorwaarde dat het product(en) nog in de originele staat is / zijn en volledig in de juiste verpakking. Met volledige en duidelijke omschrijving van de reden.

5.2 Kosten ven retourzending komt voor rekening van cliënt, tenzij de retourzending het gevolg is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan PPI.

5.3 Niet gefrankeerde en / of onvoldoende gefrankeerde retourzending of rembourszending wordt geweigerd.

5.4 Beschadigde of onvolledige producten worden geweigerd.

5.5 Het is toegestaan de pallet omverpakking ter controle te verbreken.

5.6 Bij retourzending dient de omverpakking weer te worden hersteld.

5.7 Het product dient retour gezonden te worden met alle geleverde toebehoren.

5.8 Bij manco's worden uitsluitend de restproducten verrekend.

5.9 Producten die seizoen onderhevig zijn zijn uitgesloten van teruggave.

5.10 Producten die aan bederf onderhevig zijn of een beperkte houdbaarheid hebben zijn uitgesloten van teruggave.

5.11 Producten die verzegeld zijn om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming zijn uitgesloten van teruggave.

5.12 Bij speciale producten gemaakt in opdracht voor een cliënt sluit PPI retourzending uit. Zeker wanneer het duidelijk van persoonlijke /zakelijke aard is.

5.13 Overzeese producten worden niet retour genomen. Deze worden ook niet verrekend.

5.14 Omverpakkingen worden niet weergenomen. Van alle producten is de verpakking éénmalig.


Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 De voor de cliënt vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Deze vermelde prijzen zijn stuks- en / of verpakkingsprijzen, inclusief eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.3 Cliënten buiten Nederland wordt geen Nederlandse BTW en accijnzen in rekening gebracht.

6.4 Prijzen zijn vast, onder voorbehoud van prijsverhoging door leverancier, transport of overheidsmaatregel.

6.5 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

6.6 Is in een aanbod een prijs opgenomen, dan geldt deze prijs voor de gehele tijdsduur van het aanbod.

6.7 De prijzen van PPI zijn af magazijn, of anders overeengekomen.

6.8 Bij een bestelling erkent de cliënt dat hij een directe betalingsverplichting aangaat.

6.9 Bij opdracht dient de volledige factuur te worden voldaan. Dit zonder tussenkomst van welke andere betalingsvorm dan ook.

6.10 Bij betalingsverzuim is PPI gerechtigd zonder kennisgeving orders op te schorten.

6.11 Alle producten blijven eigendom van PPI totdat er betaling is verkregen.

6.12 PPI rekent in euro's. Betaling vindt plaats in contanten of door middel van bankoverschrijving.

6.13 PPI zal bij grote aanbestedingen door cliënt een deelbetaling vooruit verlangen, dit zal worden gezien als contant.

6.14 Een deelbetaling is zestig procent (60%) per direct en veertig procent (40%) tien (10) dagen voor verzending.

6.15 Bij cliënt worden, bij een order onder honderdvijftig euro (€ 150,00) vrachtkosten in rekening gebracht.

6.16 Bij een order boven honderdvijftig euro (€ 150,00) worden geen vrachtkosten in Nederland in rekening gebracht (behoudens de eilanden en overzeese gebieden).

6.17 De vrachtkosten voor de eilanden en overzeese gebieden gaan in overleg.

6.18 Indien anders is overeengekomen, en cliënt zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is cliënt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Cliënt is dan aan PPI vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.


Artikel 7. Levering, uitvoering en risico

7.1 PPI staat in voor de producten dat deze voldoen aan de overeenkomsten. Zodanig dat zij voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

7.2 Wanneer er een tekortkoming in levering is, dient PPI dit direct aan cliënt te melden.

7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat cliënt aan PPI kenbaar heeft gemaakt.

7.4 PPI is bevoegd om bij de uitvoering van een levering gebruik te maken van derden.

7.5 Om producten van PPI te kunnen bezorgen of te laden, dient de transporteur te allen tijde zonder oponthoud vrije doorgang te worden verleend.

7.6 Alle bestellingen worden geleverd tot waar de transporteur komen kan.

7.7 Er wordt niet op galerijen, trapportalen, bovenverdiepingen, in tuinen of op- en afritten afgeleverd.

7.8 PPI weigert alcoholische bestellingen af te geven aan personen jonger dan 18 jaar en verstandelijk onbekwame personen. Wanneer PPI of bezorger verzoekt om legitimatie dient dit getoond te worden. (Hiermee wordt in lijn mer de wet- en regelgeving gehandeld).

7.9 Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij PPI tot het moment van bezorging aan de cliënt of een vooraf aangewezen en aan PPI bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.10 Op het moment van aflevering gaat het risico over op cliënt.

7.11 Cliënt is verplicht de levering direct na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen en te inspecteren op uiterlijke fouten en gebreken.

7.12 PPI is bevoegd een overeenkomst zo nodig in gedeelten uit te leveren.

7.13 Overzeese transacties worden in zijn geheel uitgevoerd.

7.14 Als cliënt niet aanwezig is, maar vooraf gemeld heeft, schuift de uitlevering automatisch op. Cliënt kan dan niet om restitutie vragen van betaling.

7.15 Bij afwezigheid bij aflevering worden, bij niet vooraf gemelde afwezigheid, de transportkosten in rekening gebracht.

7.16 Cliënt is dan zonder ingebrekestelling in verzuim. PPI is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van cliënt op te slaan en heeft vervolgens de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.


Artikel 8. Niet toerekenbare tekortkomingen / aansprakelijkheid

8.1 PPI staat in voor de volledige garantie van al zijn producten.

8.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PPI geleverde producten, dan zal PPI deze gebreken herstellen of doen herstellen.

8.3 PPI kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product retour gehaald wordt.

8.4 PPI is / kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor derden die in opdracht van cliënt worden ingezet.

8.5 Cliënt draagt zorg voor ontvangst van goederen.

8.6 Indien cliënt heeft gereserveerd en / of ruimte en / of extra voorraad heeft aangeschaft of besteld en deze niet meer elders kan worden benut is PPI daar niet voor aansprakelijk te stellen.

8.7 Eventuele aansprakelijkheid van PPI zal nimmer het bedrag van tien procent (10%) van de order te boven gaan.

8.8 Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van de website / webshop, kunnen hierop fouten, onnauwkeurigheden of omissies voorkomen en kunnen problemen met de bereikbaarheid of onderbreking van de internetverbinding bestaan. PPI wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende schade of gevolgschade van de hand.

8.9 Niet toerekengare tekortkomingen van PPI in de overeenkomst, die cliënt geen recht geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding, zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, stakingen, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, stremmingen of stagnatie in transport / vervoer, stagnatie in- of stopzettingen van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk, of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoering beperkingen, andere maatregelen van overheidswegen. Opzet of grove schuld van hulppersonen, ziekte, ongeval, of sterfte en andere soortgelijke omstandigheden.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 PPI heeft te allen tijde het recht van bezoek zonder melding vooraf. En producten aan en af te kunnen voeren, bij feesten, privé locaties, hallen of opslagruimte.

9.2 De producten van PPI moeten bij elke opslag, ruimte te bezoeken zijn voor de daarvoor uitsluitend bevoegde instanties.


Artikel 10. Intellectueel eigendom en naburige recht

10.1 De website / webshop van PPI en de inhoud hiervan (foto's, teksten, presentaties, merken, tekeningen, enz.) en de daarbij behorende software, is materiaal beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en naburige rechten, welke rechten slechts de houders daarvan toekomt.

10.2 Gebruik, reproductie, afbeelding, of integrale of gedeeltelijke verspreiding van dit materiaal is derhalve strikt verboden, tenzij schriftelijke toestemming van PPI is verkregen.

10.3 De website / webshop van PPI richt zich met name tot personen, verenigingen, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken.

10.4 Om te kunnen bestellen via deze website / webshop dient u uw gegevens te registreren welke gekoppeld worden aan een uniek klantnummer.


Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Op grond van geheimhouding en de wet op de privacy, zal bij surseance / faillissement of beëindiging, PPI nimmer aan een advocatenkantoor, bank, incassobureau /-kantoor, curator, deurwaarder of gerechtelijk instituut gegevens over clienten en / of leveranciers verstrekken. Noch verplicht worden geacht en / of gedwongen enige medewerking te verlenen.

11.2 PPI garandeert dat de persoonlijke gegevens van cliënt nimmer aan derden verhandeld en / of verstrekt zullen worden.

11.3 PPI behoudt de gegevens van cliënt niet langer dan noodzakelijk, doch uiterlijk niet langer dan negentig (90) dagen.

11.4 PPI garandeert te allen tijde een neutrale opstelling.


Artikel 12. Geschillen

12.1 PPI zal eerst altijd in overleg of door bemiddeling van derden het geschil trachten op te lossen.

12.2 In alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het land waar PPI is gevestigd of domicilie kiest.

12.3 Client is niet gereciteerd zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPI, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

12.4 PPI erkent bij geschillen nimmer kosten van advocaten, deurwaarders, juridische instituten, incassobureaus /-kantoren, banken of verzekeringsmaatschappijen.

12.5 Zo ook niet van derden bemiddelaars.

12.6 PPI sluit ook geschillen van clienten uit, via rechtsbijstandsverzekeringen of verkopen aan derden kantoren.

12.7 PPI accepteert uitsluitend correspondentie van de directe cliënt. Niet van derden partijen.

12.8 PPI zal correspondentie van derden partijen als niet verzonden beschouwen.

12.9 PPI zal correspondentie aan cliënt normaal schriftelijk, aan het haar bekende adres van cliënt, verzenden. Dit gelijkstaand aan de norm die de overheid hanteren.

12.10 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en daarmee nietig zijn of als zodanig worden aangemerkt door de toepassing van een wettelijke bepaling of regelgeving of ten gevolge van een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Swifterbant, 1 februari 2019.


 
Map
Info