Beverage - Foodgallery.com


Grenzeloze   Delicatessen      Boundless Delicacies
 


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van P.P. International Holding B.V.


Definities en toepasselijkheid

Naam: P.P.International Holding B.V.

Gevestigd: De Lange Streek 63, 8255 CA Swifterbant, Nederland of daaraan gelieerde bedrijfsvestigingen

Handelend onder de naam: Beverage-foodgallery

Telefoon: 0031(0) 321 840176  of 0031 (0) 6 15894272

E-mail: info@beverage-gallery.nl

Website: www.beverage-foodgallery.com

KvK nr.: 58682759

Alg. Voorwaarden gedeponeerd: 58682759

BTW nr.: NL 853137997 B01

Vergunning nr.: NL 007410317132

EORI nr.: NL 853137997


BIC nummer: ING BNL 2A

IBAN nr.: NL 09 INGB 0006 2042 69

Kantoor geopend van maandag t/m donderdag van 10.00 t/m 16.00 uur, vrijdag van 10.00 t/m 12.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.


In deze algemene voorwaarden wordt P.P. International Holding B.V. verder vernoemt als PPI en afnemer als cliënt. 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle dranken, delicatessen en verdere producten.


Artikel 1. Algemeen

1.1 Alle rechten voorbehouden.

1.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met medeneming van Europese wet- en regelgeving.

1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en / of toekomstige rechtsbetrekkingen tussen PPI en alle natuurlijke- en rechtspersonen die tenminste 18 jaar en die handelingsbekwaam zijn op het moment van het sluiten van een koop, onder andere op afstand middels website / mail / brief / telefoon of geluidsdrager.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten betreffende het leveren van producten of diensten, door PPI.

1.5 Het accepteren van een aanbieding, het sluiten van een overeenkomst, of het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt toepassing van de voorwaarden aanvaardt.

1.6 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58682759 en op de website van PPI.

1.7 Uitsluitend door PPI kan, schriftelijk, worden afgeweken van het in deze voorwaarden bepaalde. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven hierbij onverkort van kracht.

1.8 Wanneer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden door PPI zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Op grond van het feit dat PPI deze voorwaarden soepel toepast, kan cliënt nimmer enig recht doen laten gelden.

1.9 PPI behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

1.10 Wanneer een tegenpartij de volgende zinsnede hanteert vervallen bij dezen beide partijen hun voorwaarden en treedt uitsluitend het recht van het land of Europese wet en regelgeving in werking waar PPI zijn vestiging(en) heeft. Of betrekking hebbende op levering of dienst.

(Zinsnede: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting an (algemene) voorwaarden, hoe ook genaamd, van cliënt).


Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van PPI zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 De offertes hebben een tijdsduur van maximaal dertig (30) dagen of anders overeengekomen.

2.3 Wanneer een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit in de offerte met nadruk vermeld.

2.4 De prijsopgaven in de offerte worden niet tijdens de tijdsduur verhoogd behoudens door verandering in de wet- of regelgeving.

2.5 De offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de producten.

2.6 Wijzigingen, aanvullingen en / of uitbreidingen van de offerte(s), opdrachten of leveringen zijn slechts bindend nadat dat schriftelijk tussen PPI en cliënt is overeengekomen.


Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke, elektronische of via een beeld / geluidsdrager bevestiging door PPI van de aanvaarding van de offerte.

3.2 Een overeenkomst/ offerte kan aanvaard worden zonder dat PPI en cliënt gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

3.3 Zolang PPI de bestelling niet aanvaard heeft is er geen overeenkomst en kan de cliënt afzien de de uitvoering en de opdracht ontbinden.

3.4 Wanneer PPI vermoedens of twijfels heeft over het tot stand komen of het niet kunnen nakomen van de gemaakte afspraken, kan hij zonder verantwoording, de levering stoppen.

3.5 Wordt een order door PPI niet geaccepteerd, zal PPI dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de order berichten, zonder verplichting tot omschrijving of toelichting. PPI draagt dan geen enkele aansprakelijkheid.

3.6 Er is geen overeenkomst wanneer de cliënt beneden de 18 jaar, niet tekenbevoegd of verstandelijk onbekwaam is.


Artikel 4. Uitvoering opdracht en bestellen

4.1 PPI spant zich in de opdracht binnen de in de offerte genoemde termijn uit te voeren.

4.2 Indien (erin is voorzien dat) een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal PPI cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 PPI zal nimmer door het enkel verstrijken van een termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

4.4 In uitzonderlijke gevallen kan PPI met cliënt een schriftelijke overeenkomst maken om hiervan af te wijken.

4.5 Wanneer er producten ontbreken bij PPI neemt zij contact op voor overleg.

4.6 Cliënt dient manco's te melden binnen vierentwintig (24) uur, of op de eerstvolgende werkdag.

4.7 PPI heeft het recht een niet voorradig product te vervangen door een product met dezelfde of betere eigenschappen en van dezelfde of betere kwaliteit. dit in overleg met cliënt.

4.8 Er wordt uitsluitend op werkdagen geleverd, tussen 8.00 en 21.00 uur. PPI verstaat onder werkdagen maandag t/m vrijdag.

4.9 Voor levering buiten Nederland gelden geen afleveringstijden.

4.10 Bestellingen kunnen ook op afspraak worden afgehaald.

4.11 De producten worden in flessen, vaten, fusten, cilinders, dozen, tray, "bag in box"of blister geleverd.

4.12 PPI behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar prijzen te wijzigen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PPI niet.

4.13 Alle aanbiedingen zijn tijdelijk. De geldigheidstermijnen van de aanbiedingen worden uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Deze aanbiedingen gelden bovendien zolang de voorraad strekt.


Artikel 5. Retourzending

5.1 In geval van retourzending wordt deze slechts geaccepteerd binnen vierentwintig (24) uur na aflevering, onder voorwaarde dat het product(en) nog in de originele staat is / zijn en volledig in de juiste verpakking. Met volledige en duidelijke omschrijving van de reden.

5.2 Kosten ven retourzending komt voor rekening van cliënt, tenzij de retourzending het gevolg is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan PPI.

5.3 Niet gefrankeerde en / of onvoldoende gefrankeerde retourzending of rembourszending wordt geweigerd.

5.4 Beschadigde of onvolledige producten worden geweigerd.

5.5 Het is toegestaan de pallet omverpakking ter controle te verbreken.

5.6 Bij retourzending dient de omverpakking weer te worden hersteld.

5.7 Het product dient retour gezonden te worden met alle geleverde toebehoren.

5.8 Bij manco's worden uitsluitend de restproducten verrekend.

5.9 Producten die seizoen onderhevig zijn zijn uitgesloten van teruggave.

5.10 Producten die aan bederf onderhevig zijn of een beperkte houdbaarheid hebben zijn uitgesloten van teruggave.

5.11 Producten die verzegeld zijn om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming zijn uitgesloten van teruggave.

5.12 Bij speciale producten gemaakt in opdracht voor een cliënt sluit PPI retourzending uit. Zeker wanneer het duidelijk van persoonlijke /zakelijke aard is.

5.13 Overzeese producten worden niet retour genomen. Deze worden ook niet verrekend.

5.14 Omverpakkingen worden niet weergenomen. Van alle producten is de verpakking éénmalig.


Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 De voor de cliënt vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Deze vermelde prijzen zijn stuks- en / of verpakkingsprijzen, inclusief eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.3 Cliënten buiten Nederland wordt geen Nederlandse BTW en accijnzen in rekening gebracht.

6.4 Prijzen zijn vast, onder voorbehoud van prijsverhoging door leverancier, transport of overheidsmaatregel.

6.5 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

6.6 Is in een aanbod een prijs opgenomen, dan geldt deze prijs voor de gehele tijdsduur van het aanbod.

6.7 De prijzen van PPI zijn af magazijn, of anders overeengekomen.

6.8 Bij een bestelling erkent de cliënt dat hij een directe betalingsverplichting aangaat.

6.9 Bij opdracht dient de volledige factuur te worden voldaan. Dit zonder tussenkomst van welke andere betalingsvorm dan ook.

6.10 Bij betalingsverzuim is PPI gerechtigd zonder kennisgeving orders op te schorten.

6.11 Alle producten blijven eigendom van PPI totdat er betaling is verkregen.

6.12 PPI rekent in euro's. Betaling vindt plaats in contanten of door middel van bankoverschrijving.

6.13 PPI zal bij grote aanbestedingen door cliënt een deelbetaling vooruit verlangen, dit zal worden gezien als contant.

6.14 Een deelbetaling is zestig procent (60%) per direct en veertig procent (40%) tien (10) dagen voor verzending.

6.15 Bij cliënt worden, bij een order onder honderdvijftig euro (€ 150,00) vrachtkosten in rekening gebracht.

6.16 Bij een order boven honderdvijftig euro (€ 150,00) worden geen vrachtkosten in Nederland in rekening gebracht (behoudens de eilanden en overzeese gebieden).

6.17 De vrachtkosten voor de eilanden en overzeese gebieden gaan in overleg.

6.18 Indien anders is overeengekomen, en cliënt zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is cliënt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Cliënt is dan aan PPI vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.


Artikel 7. Levering, uitvoering en risico

7.1 PPI staat in voor de producten dat deze voldoen aan de overeenkomsten. Zodanig dat zij voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

7.2 Wanneer er een tekortkoming in levering is, dient PPI dit direct aan cliënt te melden.

7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat cliënt aan PPI kenbaar heeft gemaakt.

7.4 PPI is bevoegd om bij de uitvoering van een levering gebruik te maken van derden.

7.5 Om producten van PPI te kunnen bezorgen of te laden, dient de transporteur te allen tijde zonder oponthoud vrije doorgang te worden verleend.

7.6 Alle bestellingen worden geleverd tot waar de transporteur komen kan.

7.7 Er wordt niet op galerijen, trapportalen, bovenverdiepingen, in tuinen of op- en afritten afgeleverd.

7.8 PPI weigert alcoholische bestellingen af te geven aan personen jonger dan 18 jaar en verstandelijk onbekwame personen. Wanneer PPI of bezorger verzoekt om legitimatie dient dit getoond te worden. (Hiermee wordt in lijn mer de wet- en regelgeving gehandeld).

7.9 Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij PPI tot het moment van bezorging aan de cliënt of een vooraf aangewezen en aan PPI bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.10 Op het moment van aflevering gaat het risico over op cliënt.

7.11 Cliënt is verplicht de levering direct na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen en te inspecteren op uiterlijke fouten en gebreken.

7.12 PPI is bevoegd een overeenkomst zo nodig in gedeelten uit te leveren.

7.13 Overzeese transacties worden in zijn geheel uitgevoerd.

7.14 Als cliënt niet aanwezig is, maar vooraf gemeld heeft, schuift de uitlevering automatisch op. Cliënt kan dan niet om restitutie vragen van betaling.

7.15 Bij afwezigheid bij aflevering worden, bij niet vooraf gemelde afwezigheid, de transportkosten in rekening gebracht.

7.16 Cliënt is dan zonder ingebrekestelling in verzuim. PPI is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van cliënt op te slaan en heeft vervolgens de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.


Artikel 8. Niet toerekenbare tekortkomingen / aansprakelijkheid

8.1 PPI staat in voor de volledige garantie van al zijn producten.

8.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PPI geleverde producten, dan zal PPI deze gebreken herstellen of doen herstellen.

8.3 PPI kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product retour gehaald wordt.

8.4 PPI is / kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor derden die in opdracht van cliënt worden ingezet.

8.5 Cliënt draagt zorg voor ontvangst van goederen.

8.6 Indien cliënt heeft gereserveerd en / of ruimte en / of extra voorraad heeft aangeschaft of besteld en deze niet meer elders kan worden benut is PPI daar niet voor aansprakelijk te stellen.

8.7 Eventuele aansprakelijkheid van PPI zal nimmer het bedrag van tien procent (10%) van de order te boven gaan.

8.8 Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken en bijwerken van de website / webshop, kunnen hierop fouten, onnauwkeurigheden of omissies voorkomen en kunnen problemen met de bereikbaarheid of onderbreking van de internetverbinding bestaan. PPI wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende schade of gevolgschade van de hand.

8.9 Niet toerekengare tekortkomingen van PPI in de overeenkomst, die cliënt geen recht geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding, zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, stakingen, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, stremmingen of stagnatie in transport / vervoer, stagnatie in- of stopzettingen van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk, of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoering beperkingen, andere maatregelen van overheidswegen. Opzet of grove schuld van hulppersonen, ziekte, ongeval, of sterfte en andere soortgelijke omstandigheden.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 PPI heeft te allen tijde het recht van bezoek zonder melding vooraf. En producten aan en af te kunnen voeren, bij feesten, privé locaties, hallen of opslagruimte.

9.2 De producten van PPI moeten bij elke opslag, ruimte te bezoeken zijn voor de daarvoor uitsluitend bevoegde instanties.


Artikel 10. Intellectueel eigendom en naburige recht

10.1 De website / webshop van PPI en de inhoud hiervan (foto's, teksten, presentaties, merken, tekeningen, enz.) en de daarbij behorende software, is materiaal beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en naburige rechten, welke rechten slechts de houders daarvan toekomt.

10.2 Gebruik, reproductie, afbeelding, of integrale of gedeeltelijke verspreiding van dit materiaal is derhalve strikt verboden, tenzij schriftelijke toestemming van PPI is verkregen.

10.3 De website / webshop van PPI richt zich met name tot personen, verenigingen, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken.

10.4 Om te kunnen bestellen via deze website / webshop dient u uw gegevens te registreren welke gekoppeld worden aan een uniek klantnummer.


Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Op grond van geheimhouding en de wet op de privacy, zal bij surseance / faillissement of beëindiging, PPI nimmer aan een advocatenkantoor, bank, incassobureau /-kantoor, curator, deurwaarder of gerechtelijk instituut gegevens over clienten en / of leveranciers verstrekken. Noch verplicht worden geacht en / of gedwongen enige medewerking te verlenen.

11.2 PPI garandeert dat de persoonlijke gegevens van cliënt nimmer aan derden verhandeld en / of verstrekt zullen worden.

11.3 PPI behoudt de gegevens van cliënt niet langer dan noodzakelijk, doch uiterlijk niet langer dan negentig (90) dagen.

11.4 PPI garandeert te allen tijde een neutrale opstelling.


Artikel 12. Geschillen

12.1 PPI zal eerst altijd in overleg of door bemiddeling van derden het geschil trachten op te lossen.

12.2 In alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het land waar PPI is gevestigd of domicilie kiest.

12.3 Client is niet gereciteerd zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPI, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

12.4 PPI erkent bij geschillen nimmer kosten van advocaten, deurwaarders, juridische instituten, incassobureaus /-kantoren, banken of verzekeringsmaatschappijen.

12.5 Zo ook niet van derden bemiddelaars.

12.6 PPI sluit ook geschillen van clienten uit, via rechtsbijstandsverzekeringen of verkopen aan derden kantoren.

12.7 PPI accepteert uitsluitend correspondentie van de directe cliënt. Niet van derden partijen.

12.8 PPI zal correspondentie van derden partijen als niet verzonden beschouwen.

12.9 PPI zal correspondentie aan cliënt normaal schriftelijk, aan het haar bekende adres van cliënt, verzenden. Dit gelijkstaand aan de norm die de overheid hanteren.

12.10 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en daarmee nietig zijn of als zodanig worden aangemerkt door de toepassing van een wettelijke bepaling of regelgeving of ten gevolge van een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Swifterbant, 1 februari 2019.


General sales and delivery conditions of P.P. International Holding B.V.


Definitions and applicability

Name: P.P. International Holding B.V.

Established: De Lange Streek 63, 8255 CA Swifterbant, The Netherlands or affiliated business locations

Acting under the name: Beverage-foodgallery

Telephone: 0031 (0) 321 840176 of 0031 (0) 6 15894272

E-mail: info@beverage-gallery.nl

Website: www.beverage-foodgallery.com

Chamber of Commerce number: 58682759

Gen. Conditions filed: 58682759

VAT number: NL 853137997 B01

License No.: NL 00740317132

EORI number: NL 853137997


BIC number: ING BNL 2A

IBAN number: NL09 INGB 0006 2042 69

Office open from Monday to Thursday from 10 am to 4 pm, Friday from 10 am to 12 pm, closed on Saturday, Sunday and public holidays.


In these general conditions, P.P. International Holding B.V. further named as PPI and customer as client.

These conditions apply exclusively to all beverages, delicacies and other products.


Article 1. General

1.1 Al rights reserved.

1.2 Dutch law is applicable to these general terms and conditions, including European laws and regulations.

1.3 The general terms and conditions apply to all current and / or future legal relationships between PPI and all natural and legal persons who are at least 18 years of age and who are legally capable at the time of entering into a purchase, including at a distance via website / mail / letter/ telephone or sound carrier.

1.4 These general terms and conditions apply to all offers, quotations, orders and agreements concerning the delivery of products or services by PPI.

1.5 The acceptance of an offer, the conclusion of an agreement, or the making of an order means that the client accepts the application of the conditions.

1.6 The general terms and conditions have been filed with the Chamber of Commerce under number 58682759 and on the website of PPI.

1.7 Only by PPI can, in writing, be deviated from the provisions in these conditions. The other provisions of these conditions remain fully in force.

1.8 If during a short or longer period of time tacit permissible deviations from these conditions are permitted by PPI, this does not affect its right to demand immediate and strict compliance with these conditions. Pursuant to the fact that PPI applies these conditions flexibly, the client can never assert any right.

1.9 PPI reserves the right to supplement, amend, correct or remove these general terms and conditions in whole or in part at any time.

1.10 If a counterparty uses the following phrase, both parties will abolish their conditions and only the law of the country or European law and regulations will come into effect where PPI has its branch (es). Or regarding delivery or service.

(Phrase: These general terms and conditions apply with the explicit exclusion of (general) conditions, however called, from the client)


Article 2. Offers

2.1 All quotations, quotations and the like of PPI are without obligation unless they contain a term of acceptance.

2.2 The offers have a duration of up to thirty (30) days or otherwise agreed.

2.3 When a quotation has a limited period of validity or is subject to conditions, this is explicitly stated in the tender.

2.4 The quotations in the quotation are not increased during the time period, except in the event of changes in legislation or regulations.

2.5 The quotation contains an accurate description of the products.

2.6 Changes, additions and / or extensions of the offer (s), assignments or deliveries are only binding after that has been agreed in writing between PPI and the client.


Article 3. Establishment of an agreement

3.1 The agreement is concluded by the written, electronic of via an image / sound carrier confirmation by PPI or the acceptance of the offer.

3.2 An agreement / offer can be accepted without PPI and client coming together in the same room at the same time.

3.3 As long as PPI had not accepted the order, there is no agreement and the client can dispense with the execution and dissolve the order.

3.4 When PPI has suspicions or doubts about the realization of failure to comply with the agreements made, he can stop the delivery without justification.

3.5 If an order is not accepted by PPI, will report this within five (5) business days after receipt of the order, without obligation to define or explain. PPI then bears no liability whatever.

3.6 There is no agreement if the client is under 18 years, not authorized or mentally incapacitated.


Article 4. Execution of order and order

4.1 PPI endeavors to carry out the assignment within the period stated in the quotation.

4.2 If (it is foreseen that) an execution period is exceeded, PPI will inform the client of this as soon as possible.

4.3 PPI will never be in default by the mere expiry of a term without notice of default.

4.4 In exceptional cases PPI can make a written agreement with the client to deviate from this.

4.5 It there are products missing from PPI, they will contact you for consultation.

4.6 Client must report shortcomings within twenty-four (24) hours or on the next working day.

4.7 PPI has the right to replace an out of stock product with a product with the same of better characteristics and of the same or better quality. This in consultation with the client.

4.8 We only deliver on weekdays between 8.00 and 21.00. PPI means working days Monday through Friday.

4.9 There are no delivery times for delivery outside the Netherlands.

4.10 Orders can also be picked up by appointment.

4.11 The products are delivered in bottles, kegs, casks, cylinders, boxes, trays, "bag in box"or blister.

4.12 PPI reserves the right to change its prices at any time. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind PPI.

4.13 All offers are temporary. The validity periods of the offers are explicitly mentioned in the offer. These offers also apply as long as stocks last.


Article 5. Return shipment

5.1 In case of return shipment, it will only be accepted within twenty-four (24) hours after delivery, provided that the product (s) is / are still in the original condition and completely in the correct packaging. With full and clear description of the reason.

5.2 Cost of return shipment will be charged to client, unless the return shipment is the result of a shortcoming that can be attributed to PPI.

5.3 Unfilled and / or insufficiently stamped return or cash on delivery will be refused.

5.4 Damaged or incomplete products are refused.

5.5 It is permitted to break the pallet overpack for inspection.

5.6 In the case of return shipment, the outer packaging must be restored again.

5.7 The product must be returned with all delivered accessories

5.8 In the case of deficiencies, the residual products are set off.

5.9 Products subject to season are excluded from refund.

5.10 Products that are subject to decay of have a limited shelf life are excluded from return.

5.11 Products that are sealed for reasons of hygiene or health protection are excluded from return.

5.12 In case of special products made on behalf of a client, PPI excludes returns. Especially when it is clearly personal / business nature.

5.13 Overseas products are not returned. These are also not settled.

5.14 Overpacks are not taken again. The packaging of all products is one-off.


Article 6. Price and payment

6.1 The prices quoted for the client are exclusive of VAT.

6.2 These prices are piece and / or packaging prices, including any other levies, inless otherwise stated or agreed in writing.

6.3 Clients outside the Netherlands will not be charged Dutch VAT and excise duties.

6.4 Prices are fixed, subject to price inrcease by supplier, transport or government measure.

6.5 If a fixed price is included in the quotation, this price will be the agreed price.

6.6 If a price is included in an offer, this price will apply to the entire duration of the offer.

6.7 The prices of PPI are ex warehouse, or agreed otherwise.

6.8 With an order, the client acknowledges that he is entering into a direct payment obligation.

6.9 By  command the entire bill must be paid. This without intervention of any other from of payment.

6.10 In case of payment default PPI is entitled to suspend orders without notice.

6.11 All products remain the property of PPI until payment is received.

6.12 PPI charges in euros. Payment takes place in cash of by bank transfer.

6.13 PPI will require a partial payment by the client for large tenders, this will be regarded as cash.

6.14 A partial payment is sixty percent (60%) per direct and forty percent (40%) ten (10) days before shipment.

6.15 In the case of an order, freight costs are charged for an order under one hundred and fifty euros (€ 150.00).

6.16 For an order over one hundred fifty euros (€ 150.00) no freight cost will be charged in the Netherlands (except for the islands and overseas territories).

6.17 The freight costs for the islands and overseas areas will be discussed.

6.18 If otherwise agreed, and the client fails to fulfill his payment obligations or fails to do so on time, the client is legally in default, without any notice of default, without any notice of default being required. The client will then owe PPI from the due date of the invoice, the statutory commercial interest pursuant to Article 6.119a of the Dutch Civil Code, whereby part of a month will be counted for a whole month.


Article 7. Delivery, execution and risk

7.1 PPI guarantees the products that they comply with the agreements. Such that they comply with all legal provisions.

7.2 If there is a shortcoming in delivery, PPI must report this immediately to the client.

7.3 The place of delivery is the address that the client has made known to PPI.

7.4 PPI is authorized to use third parties for the execution of a delivery.

7.5 In order to be able to deliver of load PPI products, the carrier must be granted free passage at any time without delay.

7.6 All orders are delivered to where the carrier can come.

7.7 There is not delivered to galleries, stairs, upper floors, gardens or ramps are delivered.

7.8 PPI refuses to issue alcoholic orders to persons younger than 18 and mentally inadequate persons. When PPI or delivery person requests identifiation, this must be show. (This is done in line with the laws and regulations).

7.9 The risk of damage and / or loss of products rests with PPI up to the moment of delivery to the client or a representative appointed and made known to PPI, unless expressly agreed otherwise.

7.10 At the time of delivery, the risk passes to the client.

7.11 Client is obliged to receive the delivery immediately after arrival at the place of destination and to inspect for external faults and defects.

7.12 PPI is authorized as necessary to deliver in parts agreement.

7.13 Overseas transactions are executed in full.

7.14 If the client is not present, but has reported in advance, the delivery will automatically be canceled. The client can not then request a refund of payment.

7.15 In the event of absence on delivery, the transport costs will be charged if the absence is not reported in advance.

7.16 Client will then be in default without notice of default. In that case, PPI is entitled to store the items at the expense and risk of the client and subsequently has the choice to demand fulfillment of the agreement or to dissolve the agreement, without prejudice to its rights to compensation for the damage suffered and the lost profit, including the costs of storage.


Article 8. Non-attributable shortcomings / liability

8.1 PPI guarantees the full warranty of all its products.

8.2 Should nonetheless failures arise in the products delivered by PPI, PPI will repair these defects or have them repaired.

8.3 PPI may require as a condition for the fulfillment of the guarantee oblegation that the eligible product be returned.

8.4 PPI is / can never be held liable for third parties that are deployed on behalf of the client.

8.5 Client takes care of receipt of goods.

8.6 If the client has reserved and / or has purchased or ordered space and / or additional stock and can no longer use it elsewhere, PPI is not liable for this.

8.7 Any liability of PPI will never exceed the amount of ten percent (10%) of the order.

8.8 Despite all the care that has been taken to create and update the website / webshop, errors, inaccuracies or omissions may occur and problems with the accessibility or interruption of the internet connection may exist. PPI rejects any liability for any resulting damage or consequential loss.

8.9 Non-attributable shortcomings ofPPI in the agreement, which do not entitle the client to dissolution of the agreement or to compensation, include but are not limited to: war, mobilization, riots, weather conditions, natural phenomena, blocks or stagnation in transportation / transport, stagnation in or disconnections of deliveries bij public utilities, lack of coal, gas petroleum products or other means of energy generation, fire, machine breakdown, or other accidents, strikes, exclusions, trade union actions, implementation of restrictions, other government measures. Intention or gross negligence of auxiliary persons, illness, accident, or mortality and other similar circumstances.


Article 9. Retention of title

9.1 PPI always has the right to visit without prior notification. Ad to be able to transport and carry products, at parties, private locations, halls or storage space.

9.2 The products of PPI must be accessible at each storage room for the exclusively competent authorities.


Article 10. Intellectual property and neigboring law

10.1 The website / webshop of PPI and its contents (photos, texts, presentations, brands, drawings, etc.) and the associated software, is material protected by the intellectuel property right and neighboring rights, which rights only te holders thereof.

10.2 Use, reproduction, image, or integral or partial distribution of this material is therefore strictly prohibited, unless written permission from PPI has been obtained.

10.3 PPI's website / webshop is aimed in particular at individuals, associations, institutions and liberal professions that use the purchased products exclusively within the framework of their professional skills.

10.4 To be able to order via this website / webshop you need to register your data which are linked to a unique costomer number.


Article 11. Confidentiality

11.1 By virtue of confidentiality and the law on privacy, in the event of suspension of payments / bankruptcy or termination, PPI will never provide information about clients and / or suppliers to a law firm, bank, collection agency / firm, curator, bailiff or judicial institute. Neither be deemend obligated and / or obliged to provide any cooperation.

11,2 PPI guarantees that the personal details of the client will never be traded and / or provided to third parties.

11.3 PPI does not retain client data longer than necessary but no longer than ninety (90) days.

11.4 PPI guarantees a neutral attitude at all times.


Article 12. Disputes

12.1 PPI will first always try to resolve the dispute in consultation or through mediation by third parties.

12.2 In all disputes that may arise as a result of the agreement, or of further agreements that may result therefrom, will be settled by the competent court in the country where PPI is established or elects domicile.

12.3 Client is not recruited to transfer his rights and obligations from this agreement to third parties without the prior written permission of PPI, which permission shall not be withheld on unreasonable grounds.

12.4 In case of disputes, PPI never recognizes the costs of lawyers, bailiffs, legal institutions, debt collection agencies / branches, banks or insurance companies.

12.5 Likewise, no intermediaries from third parties.

12.6 PPI also excludes client disputes through legal expenses insurance or sales to third-party offices.

12.7 PPI only accepts correspondence from the direct client. Not from third parties.

12.8 PPI will consider correspondence from third parties as not sent.

12.9 PPI will normally send correspondence to the client in writing to the client's know address. This is similar to the standard used by the government.

12.10 If one or more provisions of these general terms and conditions are invalid and therefore void or as such are deemed to be regarded by the application of a statutory provision or regulation or as a result of a court decision by a competent court, other provisions shall remain in full force.

Swifterbant, 1 February 2019.